Tiền Thưởng Nạp

Thời gian nhận thưởng:2022.10.01-12.31

Nhằm hỗ trợ tăng khả năng chống lại rủi ro trong giao dịch của khách hàng, MHMarkets đã đưa ra một khoản tiền thưởng nạp, cụ thể như sau:

Thời gian nhận thưởng:00: 00 ngày 1 tháng 10 đến 23:59 ngày 31 tháng 12 năm 2022 (giờ máy chủ)

Sản phẩm áp dụng:Forex, Vàng, Dầu

Yều cầu để được nhận bonus:

Số tiền nạp USD
Bonus USD
Yêu cầu về Lots
300~1,999
100
25
2,000~4,999
300
75
5,000~9,999
750
185
10,000~19,999
1,500
375
20,000~49,999
3,000
750
50,000 trở lên
5,000
1,250

Lưu ý  Số tiền nạp được đề cập đến được tính trên mỗi lệnh nạp của một tài khoản giao dịch trong vòng một tháng và sẽ tính tổng các lần nạp.


Quy định về tiền thưởng nạp:

1. Tiền thưởng của chương trình lần này có thể chống tổn thất và được áp dụng cho các loại tài khoản STD / STP.

2. Mỗi khách hàng chỉ có thể đăng ký nhận tiền thưởng một lần trong tháng và thời gian tiền thưởng tới tài khoản là trong vòng 24 giờ; khách hàng tập trung gửi tiền hàng tháng, sẽ có thể đăng ký nhận càng nhiều tiền thưởng hơn, xem chi tiết ở bảng trên.

3. Khi khách hàng đăng ký rút tiền hoặc chuyển khoản, sẽ được kiểm tra và tính xem tài khoản giao dịch đó đã hoàn thành số lượng giao dịch theo như tiêu chí nhận tiền thưởng chưa, nếu hoàn thành, thì tiền thưởng có thể được rút cùng lúc; nếu không hoàn thành, tất cả tiền thưởng sẽ bị trừ khi rút tiền (việc chuyển tiền từ tài khoản dưới tên khách hàng sẽ được coi là rút tiền từ tài khoản đó). Nếu chưa thực hiện rút tiền, số lot giao dịch theo tiêu chí nhận tiền thưởng sẽ được tích lũy.

4. Tiền thưởng sẽ bị trừ nếu khách hàng không hoàn thành số lot giao dịch khi đăng ký rút tiền hoặc chuyển khoản. (lợi nhuận rút ra sẽ không bị trừ)

5. Khi đăng ký rút tiền thưởng tiền gửi, sau khi số lot giao dịch đạt tiêu chí, tiền thưởng muốn rút tương ứng sẽ được chuyển từ mục credit vào mục balance. Khi đạt số lot, nhưng tiền thưởng bị giảm do giao dịch, vậy sẽ được chuyển theo số tiền thưởng còn lại.

6. Đối với những khách hàng giao dịch bất thường (bao gồm nhưng không giới hạn ở lệnh thứ hai, bảo hiểm rủi ro, chênh lệch giá bị trì hoãn, lệnh đẩy, v.v.), một khi phát hiện, lợi nhuận từ tất cả các lệnh chênh lệch giá sẽ bị khấu trừ và tiền thưởng sẽ được thu hồi.

7. MHMarkets có quyền sửa đổi, tạm ngừng và chấm dứt chương trình này và các điều khoản liên quan, và có quyền cuối cùng để giải thích cho chương trình này.

Sẵn sàng chưa?

Hãy bắt đầu đăng ký tài khoản