Chính sách chống tội ác

Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức có thể tuân theo mọi luật pháp và quy định về việc rửa tiền và chống khủng bố theo luật pháp gia đình và nước ngoài.

Thông thường, tiền sẽ được trả lại vào tài khoản ký gửi dưới cùng một người thừa kế. Nếu yêu cầu trả tiền lại cho các tài khoản khác bên ngoài tài khoản vàng, anh có thể quyết định xử lý bằng cách nào. Chúng tôi có thể yêu cầu khách hàng cung cấp các tài liệu khác cần thiết cho việc kiểm tra nội thất theo yêu cầu quy định.

Không có trường hợp nào để chợ trời chấp nhận đơn xin chuyển tiền hay rút lui.

Định nghĩa người khác

Người thứ ba là bất kỳ người nào không phải là người giữ tài khoản. Chỉ khi tên của tài khoản giao dịch hoàn to àn phù hợp với tên đăng ký của tài khoản của các tổ chức tài chính khác, thì gởi tiền hay rút lui mới được thực hiện.

Thêm tài liệu

Chương trình "chứng lập thuận lợi" của khách hàng yêu cầu chúng ta kiểm tra nguồn gốc của quỹ của khách hàng. Đây là điều cốt yếu để tuân theo luật chống tội rửa tiền và quản lý rủi ro gian lận.

Do đó, chúng tôi có thể yêu cầu ông cung cấp một báo cáo ngân hàng hoặc một thẻ tín dụng, chứa những thông tin sau:

-Tên của người giữ tài khoản (phải phù hợp với tên tài khoản)

-Bốn con số tài khoản cuối cùng và (chỉ số) hay thông tin thanh to án vào

Nếu anh không thể cung cấp bản sao thẻ ngân hàng, xin hãy gửi ảnh trước và sau của thẻ ngân hàng. Ảnh phải chứa số VV62 (nếu có) và tất cả các số khác, ngoại trừ bốn con số cuối của số thẻ. Tên và ngày hạn cuối thẻ phải được hiển thị rõ ràng.

Làm thế nào để cung cấp chứa đầy các tài liệu

Không có trường hợp nào để chợ trời chấp nhận đơn xin chuyển tiền hay rút lui.

Bạn có thể chọn đăng nhập vào hệ thống CRM để tải lên tập tin.

Hoặc gửi email tài liệu cho: [email protected]

Sẵn sàng chưa?

Hãy bắt đầu đăng ký tài khoản